طرح استثنایی فروش تابستانه

<<اعتبار تا پایان تابستان ۹۴>>

شرکت فاراد رایانه پرداز اقدام به برگزاری طرح استثنایی فروش تابستانه کرده است. لازم به ذکر است این طرح فقط برای همکاران و تاپایان شهریور ماه معتبر می باشد.

طرح استثنایی فروش تابستانه