برگزاری دوره های آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت

طبق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان ( شماره ۱۹۸۶۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ )، مرکز آموزش و آزمون فاراد به عنوان یکی از مجریان برگزاری دوره های آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت انتخاب و معرفی گردید.

– جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید –